Bootsmarkt

Sessa Key Largo One

Sessa Key Largo One

EUR 20'635.-

 • 5.75 m
 • 2.34 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 20

Sessa Key Largo 20

EUR 28'670.-

 • 6.10 m
 • 2.30 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 24 Restyled

Sessa Key Largo 24 Restyled

EUR 45'557.-

 • 6.90 m
 • 2.50 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 27 Restyled

Sessa Key Largo 27 Restyled

EUR 63'220.-

 • 7.80 m
 • 2.64 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 24 Inboard Restyled

Sessa Key Largo 24 Inboard Restyled

EUR 71'405.-

 • 7.67 m
 • 2.43 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 27 Inboard Restyled

Sessa Key Largo 27 Inboard Restyled

EUR 84'545.-

 • 8.58 m
 • 2.64 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 24 Inboard Restyled

Sessa Key Largo 24 Inboard Restyled

EUR 91'948.-

 • 7.67 m
 • 2.43 m
 • 2019
Details
Sessa C 35

Sessa C 35

CHF 122'000.-

 • 10.60 m
 • 3.53 m
 • 2007
Details
Sessa Key Largo 27 Inboard Customized

Sessa Key Largo 27 Inboard Customized

EUR 123'468.-

 • 8.42 m
 • 2.64 m
 • 2021
Details
Sessa Key Largo 27 Inboard Customized

Sessa Key Largo 27 Inboard Customized

EUR 124'114.-

 • 8.42 m
 • 2.64 m
 • 2021
Details
Sessa Key Largo 34

Sessa Key Largo 34

EUR 178'782.-

 • 9.99 m
 • 3.30 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 34 Inboard

Sessa Key Largo 34 Inboard

EUR 206'784.-

 • 11.00 m
 • 3.30 m
 • 2020
Details
Sessa C 35 Restyled

Sessa C 35 Restyled

EUR 246'633.-

 • 11.03 m
 • 3.45 m
 • 2020
Details
Sessa Key Largo 40

Sessa Key Largo 40

EUR 260'634.-

 • 12.45 m
 • 3.50 m
 • 2020
Details
Sessa C 38 Restyled

Sessa C 38 Restyled

EUR 275'712.-

 • 11.70 m
 • 3.75 m
 • 2020
Details
Sessa C 42

Sessa C 42

EUR 409'260.-

 • 13.10 m
 • 3.90 m
 • 2020
Details
Sessa C 38 Restyled

Sessa C 38 Restyled

EUR 429'111.-

 • 11.50 m
 • 3.75 m
 • 2021
Details
Sessa 42 Fly

Sessa 42 Fly

EUR 436'185.-

 • 13.10 m
 • 3.90 m
 • 2020
Details
Sessa C 44

Sessa C 44

EUR 483'573.-

 • 13.85 m
 • 3.99 m
 • 2020
Details
Sessa 47 Fly

Sessa 47 Fly

EUR 624'660.-

 • 14.27 m
 • 4.39 m
 • 2020
Details
Sessa C 54

Sessa C 54

EUR 1'050'075.-

 • 16.36 m
 • 4.68 m
 • 2020
Details
Sessa 54 Fly

Sessa 54 Fly

EUR 1'148'082.-

 • 16.36 m
 • 4.68 m
 • 2020
Details
Sessa C 68

Sessa C 68

EUR 1'830'900.-

 • 21.04 m
 • 5.07 m
 • 2020
Details
Sessa 68 Fly

Sessa 68 Fly

EUR 1'965'525.-

 • 21.04 m
 • 5.07 m
 • 2020
Details